TIP piešķiršanas kārtību regulē MK not. 943.
5.pielikums
Iesnieguma veidlapa mērķauditorijas profesionālās asociācijas saskaņošanai

Pieteikuma apstrades datums NAV
* Pieteikuma iesniedzējs
* Pasākums
* Kopējais pasākuma vai lekcijas, semināra, konferences nosaukums
* Norises vieta
* Datums
No Līdz
* Mērķauditorija
* Tālākizglītības programmas saturs  
Lektors (Vārds, uzvārds, darba vieta, specialitāte, amats)
apmācīttiesīga ārstniecības pers. mācībspēks
Priekšlasījuma tēmas nosaukums
ilgums minūtēs
* Norādītās mērķauditorijas profesionālās asociācijas saskaņojums   (Fails nedrīkst pārsniegt 1MB)
Pamatots paskaidrojums nesaskaņošanas gadījumā
Pieteicēja kontaktinformācija  
* Vārds, uzvārds
* Telefons
* E-pasts
* Piekrītu atbildes informācijas saņemšanai uz norādīto e-pastu
Papildus skaidrojums vai komentārs