PACIENTU DATU AIZSARDZĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM - 2021. gada 9. oktobrī plkst. 10.00-17.00 (attālināti - Zoom)

2021. gada 9. oktobrī

PACIENTU DATU AIZSARDZĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM

NORISE
Tiešsaistē Zoom

MĒRĶAUDITORIJA
Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas

KURSA SATURS
Personas datu aizsardzības jēdziens, definīcijas, normatīvais regulējums, datu subjektu tiesības un pienākumi.
Datu apstrādes likumīgums, piekļuve pacienta datiem
Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana ikdienā komunikācijā ar klientiem
Administratīvie, tehniskie un drošības pasākumi, kas jāievēro, lai aizsargātu pacienta datus, atbildība par personai nodarīto kaitējumu.

KURSA ILGUMS
8 akadēmiskās stundas

LEKTORI
Laura Kalniņa, Mg. iur., sertificēta datu aizsardzības speciāliste
Deniss Čalovskis Mg. soc., sertificēts datu aizsardzības speciālists